Algemene voorwaarden

logo1.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STUDIOLIM-SHOP.NL
Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Studiolim-shop.nl
Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1. Studiolim-shop.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Klant: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Studiolim-shop.nl een overeenkomst op afstand aangaat.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Studiolim-shop.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Product: ieder op grond van de overeenkomst op afstand door Studiolim-shop.nl te leveren of geleverd goed.
5. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de zichttijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Dag: kalenderdag.

Artikel 2 - Identiteit van Studiolim-shop.nl

Studio L.I.M
Vestigingsadres: Havenstraat 44, 1736KG Zijdewind
Telefoonnummer: 0650221023
E-mailadres: info@studiolim-shop.nl
KvK-nummer: 27310512
BTW-identificatienummer: NL181576454B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studiolim-shop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studiolim-shop.nl en de klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Studiolim-shop.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Door het plaatsen van een bestelling bij Studiolim-shop.nl of het accepteren van een aanbieding van Studiolim-shop.nl, geeft de klant te kennen met de algemene voorwaarden van Studiolim-shop.nl akkoord te gaan.
4. Studiolim-shop.nl behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
5. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd mochten zijn met een toepasselijke wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studiolim-shop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en/of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Studiolim-shop.nl erkend.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Studiolim-shop.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studiolim-shop.nl niet.
3. De verkoper behoudt het intellectuele eigendom, van de bij een aanbod verstrekte ontwerpen en/of afbeeldingen, indien en voor zover dit van toepassing is.

Artikel 5 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten binnen 3 maanden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en/of andere wettelijke regelingen of bepalingen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de klant bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Studiolim-shop.nl zal er naar streven de prijzen op de internetsite zo nauwkeurig mogelijk te vermelden, echter alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van eventuele druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, echter exclusief bezorgkosten (tenzij expliciet anders staat vermeld). Indien van toepassing zullen eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden separaat worden geoffreerd.

Artikel 6 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studiolim-shop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Studiolim-shop.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Studiolim-shop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Studiolim-shop.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling kan geschieden op een van de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling is mogelijk middels: Ideal, per overschrijving vooraf of, of betaling onder rembours .
2. Ingeval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro, dient de betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Studiolim-shop.nl te zijn ontvangen, waarna de bestelling verder zal worden verwerkt en verzonden. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van studiolim-shop.nl.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studiolim-shop.nl te melden.

Artikel 8 – Levertijden, Levering en Verzendkosten

1. Studiolim-shop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Studiolim-shop.nl zal er naar streven de toepasselijke levertijden zo nauwkeurig mogelijk te vermelden, echter alle op de internetsite vermelde levertijden zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. De door Studiolim-shop.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd. De levertijd wordt in de bevestiging vermeld. Indien de klant meerdere producten heeft besteld, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
3. Studiolim-shop.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn met de klant is overeengekomen. Producten die niet voorradig zijn, worden door Studiolim-shop.nl besteld en in overleg met de klant later aan de klant geleverd. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Studiolim-shop.nl zal in dit laatste geval het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Studiolim-shop.nl als afleveradres kenbaar heeft gemaakt.
5. Indien Studiolim-shop.nl een bijdrage in de verzendkosten in rekening wenst te brengen bij de klant, wordt deze in de orderbevestiging kenbaar gemaakt.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en Risico

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Studiolim-shop.nl verschuldigd is, heeft voldaan.
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Studiolim-shop.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Herroepingsrecht en Zichttermijn

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze zichttermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij, alvorens tot terugzending over te gaan, daarvan binnen de termijn van 7 (zeven) dagen na aflevering schriftelijke mededeling doen aan Studiolim-shop.nl.
2.Tijdens de zichttermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.
3. Terugzending van (een deel) van de producten door de klant dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
4. De kosten voor het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant. Studiolim-shop.nl adviseert de klant dan ook uitdrukkelijk om producten verzekerd terug te zenden.
5. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door Studiolim-shop.nl niet aangenomen en dus niet in behandeling genomen, ongeacht de reden van het terug sturen.
6. De klant dient aan te kunnen tonen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van ter postbezorging.

Artikel 11 – Kosten en terugbetaling in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, niettegenstaande het in artikel 10 gestelde.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Studiolim-shop.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Studiolim-shop.nl alleen worden uitgesloten indien Studiolim-shop.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Het herroepingsrecht geldt in ieder geval niet voor producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bijvoorbeeld en niet uitsluitend beschildering of borduring van producten met een persoonlijke tekst).

Artikel 13 – Conformiteit en Garantie

1. Studiolim-shop.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantietermijn van Stduiolim-shop.nl komt overeen met de fabriekgarantietermijn. Studiolim-shop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

Artikel 14 – Reclameren

1. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te controleren. Indien blijkt dat afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de klant dit schriftelijk bij Studiolim-shop.nl te melden. Klachten kunnen zowel schriftelijk als per e-mail gemeld worden bij: .Studio L.I.M gevestigd aan de Turfakker 34 2632 AG Nootdorp en/of per e-mail: info@studiolim-shop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Studiolim-shop.nl worden gemeld.
2. Bij Studiolim-shop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studiolim-shop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een verdere inhoudelijke reactie van Studiolim-shop.nl kan verwachten.
3. Indien Studiolim-shop.nl de klachten van de klant gegrond acht, zal Studiolim-shop.nl ofwel de geleverde producten (laten) repareren, ofwel kosteloos vervangen ofwel het aankoopbedrag aan de klant crediteren.
4. De aansprakelijkheid van Studiolim-shop.nl voor eventuele schade is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten. Iedere aansprakelijkheid van Studiolim-shop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. Studiolim-shop.nl zal geen garantie verlenen in geval de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en/of zelf heeft getracht het product te repareren of bewerken en/of heeft laten repareren of bewerken en/of de producten aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld en/of anderszins onzorgvuldig heeft behandeld en/of in strijd met de aanwijzingen van Studiolim-shop.nl en/of gebruiksaanwijzing en/of wasvoorschriften op de verpakking heeft behandeld. In geval de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, zal tevens geen garantie worden verleend.
6. Terugzending van (een deel) van de producten door de klant dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke en/of beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of bezwaring en/of do o rverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door Studiolim-shop.nl niet aangenomen en zullen derhalve niet in behandeling worden genomen, ongeacht de reden van het terug sturen.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Studiolim-shop.nl en van het personeel en de producten van Studiolim-shop.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Studiolim-shop.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Studiolim-shop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Studiolim-shop.nl.
3. Iedere aansprakelijkheid van Studiolim-shop.nl jegens de klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Studiolim-shop.nl verschuldigd is.

Artikel 16 Overmacht

1. Studiolim-shop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ieder tekortkoming die niet aan Studiolim-shop.nl kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan de schuld van Studiolim-shop.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Studiolim-shop.nl komt.
2. In aanvulling op lid 1 van dit artikel dient uitdrukkelijk onder overmacht te worden verstaan: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen en gebreken in hulp- of transport middelen.
3. Studiolim-shop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Studiolim-shop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Studiolim-shop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen de klant en Studiolim-shop.nl zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den-Haag

.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • ideal
  • Facebook
  • Logo Studio L.I.M
© 2011 - 2024 studiolimshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel